Socialinių tinklų privatumo politika

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią socialinių tinklų privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, gautus iš socialinių tinklų ir kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę ir pan.
  1.3. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.
  1.4. Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės Facebook socialiniame tinkle https://www.facebook.com/ewind.lt/ bei mūsų LinkedIn paskyroje https://www.linkedin.com/company/e-windlt/.
  1.5. Socialinėse paskyrose gali būti nuorodų ar nukreipimų į išorines svetaines, pavyzdžiui, verslo partnerių, gamintojų, svetaines, mokėjimų administravimo svetaines. Sekdami tokias nuorodas atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskirą privatumo politiką ir kad mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šios politikos ar dėl Asmens duomenų rinkimo šiose svetainėse. Prieš pateikdami Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi susijusiomis paslaugomis, svarbu peržiūrėti jų privatumo politiką.
  1.6. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.
 2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?
  2.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:
  2.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums susisiekiant su mumis LinkedIn bei Facebook socialiniais tinklais.
  2.1.2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis, Jūsų IP adresas, slapukai, apsilankymo socialiniuose tinkluose istorija. Tokia informacija renkama tiek kiek yra numačiusi LinkedIn Ireland Unlimited Company, LinkedIn Corporation bei Meta Platforms Ireland Ltd. Papildomi slapukai nėra renkami.
  2.1.3. Jūsų Asmens duomenis tvarkome, komunikacijai, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.
 3. Jūsų Socialinių tinklų paskyros duomenys yra teikiami šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:
  3.1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija) ir LinkedIn Corporation (JAV);
  3.2. Meta Platforms Ireland Ltd (Airija).
 4. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
  4.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame, nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.
  4.2. Mūsų darbuotojai yra įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.
 5. KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS, TVARKYDAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
  5.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
  5.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:
  5.3. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
  5.3.1. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  5.3.2. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
  5.3.3. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
  5.3.4. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
  5.3.5. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
  5.3.6. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai.
 6. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?
  6.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
  6.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  6.1.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  6.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  6.1.4. Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė „būti pamirštam“);
  6.1.5. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  6.1.6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
  6.1.7. Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).